สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค

มุ่งมั่นดำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556
  • 3.75% ต่อปีเงินฝากประเภทจำกัดจำนวน
  • 3.00% ต่อปีเงินฝากประเภทไม่จำกัดจำนวน
  • 3.00% ต่อปีเงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2553
  • 6.50% ต่อปีเงินกู้ฉุกเฉิน
  • 6.50% ต่อปีเงินกู้สามัญ
  • 6.00% ต่อปีเงินกู้สวัสดิการ
เงินบริจาคของสหกรณ์สนับสนุนสาธารณประโยชน์

 

ภาพกิจกรรม