ข่าวสหกรณ์

ประกาศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556
  • 3.75% ต่อปีเงินฝากประเภทจำกัดจำนวน
  • 3.00% ต่อปีเงินฝากประเภทไม่จำกัดจำนวน
  • 3.00% ต่อปีเงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2553
  • 6.50% ต่อปีเงินกู้ฉุกเฉิน
  • 6.50% ต่อปีเงินกู้สามัญ
  • 6.00% ต่อปีเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล

 

ภาพกิจกรรม

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่

Counter