ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (รายละเอียด ดูในประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 18/2557)


กำหนดปิดโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 2/2557

ขณะนี้สมาชิกได้ใช้บริการเงินกู้ใกล้จะครบวงเงินที่กำหนดจำนวน 60 ล้านบาทแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติให้ปิดโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 2/2557 โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (รายละเอียด ดูในประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 16/2557)


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หัวข้อวิชา วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

สอบข้อเขียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (รายละเอียด ดูในประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 15/2557)


โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 1/2557

เปิดโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 1/2557 โดยให้สมาชิกกู้เงินปันผล และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืน จำนวนวงเงินให้กู้ 50 ล้านบาท สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป (รายละเอียด ดูในประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 12/2557)


รายงานกิจการประจำปี 2556

ภาพข่าวน้ำท่วมสหกรณ์ พ.ย. 2554

DSC03265.JPG

ภาพข่าวน้ำท่วมสหกรณ์ พ.ย. 2554

ข่าวและประกาศ สหกรณ์ กปภ.