สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค

มุ่งมั่นดำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำการพัฒนาสหกรณ์

รายรับรายจ่าย สอ.กปภ
  • รายรับ
  • รายจ่าย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.กปภ
  • จำกัดจำนวน 3.75% ต่อปี
  • ไม่จำกัดจำนวน 3.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.กปภ
  • สามัญ ฉุกเฉิน 6.50% ต่อปี
  • สวัสดิการ 6.00% ต่อปี

ประกาศ