ประกาศฉบับที่ 12/2560 เรื่อง การออกสมุดคู่ฝากกรณีเหตุอัคคีภัย