ประกาศฉบับที่ 16/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน