ประกาศฉบับที่ 18/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์