ประกาศฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2560