ประกาศฉบับที่ 24/2560 เรื่อง การกำหนดวงเงินการถือหุ้น