ประกาศฉบับที่ 25/2560 เรื่อง การแจ้งวันถอนเงินฝากของสหกรณ์ล่วงหน้า