ประกาศฉบับที่ 27/2560 เรื่อง การจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ