ประกาศฉบับที่ 30/2560 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ