ประกาศฉบับที่ 31/2560 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ