ประกาศฉบับที่ 31/2559 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ