ประกาศฉบับที่ 32/2560 เรื่อง การรับสมัครกรรมการนับคะแนน