ประกาศฉบับที่ 5/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ