ประกาศฉบับที่ 7/2560 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอุทกภัย ภาคใต้