ประกาศฉบับที่ 8/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก