ประกาศฉบับที่ 9/2560 เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ