ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลา