ประกาศฉบับที่13/2561 เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์