ประกาศฉบับที่ 6/2560 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561