ประกาศฉบับที่ 7/2561 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ