ประกาศฉบับที่ 8/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32