ประกาศฉบับที่ 9/2561 เรื่องกำหนดเวลาปฎิบัติงานของกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32