ประกาศฉบับที่ 10/2563เรื่อง กำหนดเวลาปฎิบัติงานของกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34