ประกาศฉบับที่ 2/2563เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ(ยกเลิก)