ประกาศฉบับที่ 3/2563เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ