ประกาศฉบับที่ 4/2563 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563