ประกาศฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ