ประกาศฉบับที่ 9/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34