ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ