ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่องการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19