ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงาน กปภ.เข้าร่วมประชุมใหญ่สสามัญประจำปี 2564โดยไม่ถือเป็นวันลา