ประกาศฉบับที่ 17/2565 เรื่อง งดให้บริการชั่วคราวเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เอทีเอ็ม