ประกาศฉบับที่ 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์