ประกาศฉบับที่ 27/2565 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ