คติพจน์

มุ่งมั่นดำเนินงาน   บริหารอย่างมั่นคง  ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม   นำการพัฒนาสหกรณ์