เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

รที่อายุ 58 - 60 ปี)

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

1.สำหรับสมาชิกสามัญ

2.สำหรับสมาชิกสมทบ

 

 

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

***ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.กปภ.จก. บัญชีเลขที่ 989-8-34000-2***