เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สามัญพิเศษ (สำหรับผู้สมัครที่อายุ 58 - 60 ปี)  

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สมทบพิเศษ (สำหรับผู้สมัครที่อายุ 58 - 60 ปี)

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

1.สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี

1.สำหรับสมาชิกอายุ 58 ปี ปิดรับสมัคร

2.สำหรับสมาชิกอายุ 59 ปี ปิดรับสมัคร

3.สำหรับสมาชิกอายุ 60 ปี ปิดรับสมัคร

 

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

***ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.กปภ.จก. บัญชีเลขที่ 989-8-34000-2***