เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

 

รที่อายุ 58 - 60 ปี)

*******ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร******

1.สำหรับสมาชิกสามัญ

2.สำหรับสมาชิกสมทบ

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

***ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.กปภ.จก. *** 

***บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาวิภาวดี-รังสิต 64 เลขที่ 989-8-34000-2***