การรับฝากเงิน/การถอนเงิน/การปิดบัญชี/การฝากเงินประเภทจำกัดจำนวน/การฝากเงินประเภทไม่จำกัดจำนวน