กองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากทุพพลภาพ