กองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ