ภาพกิจกรรม

สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 "

สัมมนา  "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางสาวสุทัศนีย์ ชัยกุล กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

อบรมเรื่อง "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)"

อบรมเรื่อง  "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

ในวันที่ 16 กันยายน 2563

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ประจำปี 2563
วันที่  19 - 20  กันยายน  2563
ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ในโอกาสครงรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป

 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา    

"โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค