ภาพกิจกรรม

การสัมมนา คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

การสัมมนา คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. 

ณ ห้องเอบีน่าฮออล์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line Meeting)

ภาพบรรยากาศการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2564

การสัมมนาสมาชิกประจำปี 2564 สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เขต 2 และ เขต 5 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 12.30 น.

ณ ห้องประชุม สอ.กปภ.ชั้น 3 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภุมิภาค จำกัด ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ณ วัดชุมพรรังสรรค์ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564