สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และได้เปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่