ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2563