ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563