ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560