ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562