ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2557