ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2560