ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2563