ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกแะดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)