ประกาศฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม