ประกาศฉบับที่ 17/2561 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน